fbpx

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu Vogulepoland.net

I. Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu Vogulepoland.net jest Vogulepoland z siedzibą w Warszawie, wszelkie informacje dotyczące administratora serwisu, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail) umieszczone są na stronie www.vogulepoland.net. .
Administrator serwisu Vogulepoland.net zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Administratorem.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Vogulepoland.net. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
serwis Vogulepoland.net (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie vogulepoland.net, składających się na serwis Vogulepoland.net, umieszczony na stronie głównej http://vogulepoland.net.
konto w serwisie Facebook – konto użytkownika zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com, zgodnie z regulaminem tego serwisu.

II. Zasady korzystania z serwisu Vogulepoland.net

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Vogulepoland.net umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie informacji, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Serwis Vogulepoland.net służy do prowadzenia dyskusji oraz wymiany opinii na tematy związane z szeroko pojętym showbiznesem, sztuką, celebrities, etc.
 3. W Serwisie przedstawiany jest przegląd aktualnych informacji, wydarzeń pochodzących z prasy, telewizji oraz serwisów internetowych. Przegląd ma charakter satyryczny, pastiszowy.
 4. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Vogulepoland.net niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, opinii, linków lub innych treści w serwisie Vogulepoland.net jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie Facebook.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Vogulepoland.net, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: przeglądać serwis, zamieszczać w serwisie własne treści, udostępniać treści z serwisu Vogulepoland.net w innych serwisach, w tym w serwisie Facebook.
 7. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu Vogulepoland.net jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Vogulepoland.net oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 8. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika jakichkolwiek treści w serwisie Vogulepoland.net, użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na serwisie Vogulepoland.net. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika.
 9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Vogulepoland.net odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu treści użytkownika w serwisie Vogulepoland.net, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika treści w serwisie użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 11. Z tytułu korzystania z serwisu Vogulepoland.net Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Vogulepoland.net użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.
 12. Z serwisu Vogulepoland.net użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta w serwisie Facebook, przy czym Administrator różnicuje funkcjonalność serwisu dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto w serwisie Facebook. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w serwisie Facebook mogą przeglądać zasoby serwisu Vogulepoland.net lub w inny sposób korzystać z serwisu. Użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie Facebook oraz zalogowali się przez to konto w serwisie Vogulepoland.net mogą przeglądać zasoby serwisu lub w inny sposób korzystać z serwisu Vogulepoland.net, w szczególności zamieszczać własne treści w serwisie.
 13. Administator dokłada wszelkich starań, by serwis Vogulepoland.net dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym nie wyklucza chwilowego zawieszenia dostępności serwisu.
 14. Administrator udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej ([email protected]) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 15. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Vogulepoland.net należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej [email protected]
 16. W trakcie korzystania z usług serwisu w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowana zostaną pliki cookies. Pliki cookies służą jedynie poprawie funkcjonowania serwisu i w żadne sposób nie są wykorzystywane do śledzenia użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Vogulepoland.net.
 17. Regulamin jest dostępny na stronie www.vogulepoland.net.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje na stronach serwisu Vogulepoland.net, tak by użytkownicy mieli czas na zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z serwisu.